تازه سرليکونه
قران کريم (61)

/

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: March 31, 2021

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: March 1, 2021

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 25, 2021

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 22, 2021

/

سرچينه: تعلیم الا سلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 15, 2021

.

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 15, 2020

>

سرچينه: تعلیم الا سلام ویب پاڼه.     څانګه: قران کريم       نېټه: December 15, 2020

>

سرچينه: تعلیم الا سلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 8, 2020

>

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 6, 2020

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: December 21, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: October 6, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: July 7, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: قران کريم       نېټه: April 1, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: February 16, 2019

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: November 25, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: April 27, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: قران کريم       نېټه: April 18, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: قران کريم       نېټه: March 17, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: قران کريم       نېټه: March 12, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: قران کريم       نېټه: March 12, 2018

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: قران کريم       نېټه: February 28, 2018

سرته