تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
پنجاه اشتباه در مسجد
  تعليم الاسلام
  October 18, 2017
   0


 نویسند: عبد السمیع شینواری / سایت تعليم الاسلام 
مترجم: جاوید حیدرزی

 

1-      بدون ضرورت ناوقت به مسجد رفتن.
2-      به دویدن سوی مسجد رفتن که سبب تشویش و آزار دیگران میگردد.
3-      داخل شدن به مسجد بدون طریقه مسنون، مثلا به پای راست داخل نشدن، دعا نکردن و همچنان در وقت بیرون آمدن از مسجد توسط پای چپ خارج نشدن و دعا نخواندن.
4-      در حین داخل شدن و یا بیرون شدن از مسجد نوبت را مراعات نکردن.
5-      داخل شدن به مسجد همرای بوت و چپلق کثیف که سبب کثیف شدن مسجد میگردد.
6-      بوت ها و یا چپلق خود را در داخل مسجد در الماری های مشخص نه گذاشتن و یا گذشتن بالای بوت دیگران.
7-      بسیار به عجله و دوش داخل شدن به مسجد و یا اگر امام نیت کرده بود به خاطر گرفتن رکعت دویدن.
8-      در وقت رفتن به صفوف اول از شانه مردم گذشتن.
9-      در وقت موجودیت موذن اقامت خواندن.
10-  بجلک را لوچ نکردن.
11-   در صف درست ایستاد نشدن و یا خالیگاه گذاشتن.
12-   در کدام صف برای خود جای مشخص ساختن و از شانه مردم به آنجا خود را رساندن، و یا خود رابه نزدیک امام رساندن.
13-  در وقت صف بندی تنها نماز خواندن، خالیگاه ماندن و در صف جدا ایستاد شدن.
14- در صف بندی زود ایستاد نشدن و قصدا تاخیر کردن در نیت.
15-  به قرائت امام متوجه نشدن و یا قرائت خواندن با امام.
16-  در وقت رکوع، سجده و یا سلام دادن، اطاعت امام را نکردن و پس و پیش شدن.
17-  در بین دو سجده درست نه نشستن و بعد از رکوع درست مستقیم ایستاد نشدن.
18-  در وقت رکوع کمر و پشت خودرا به یک اندازه برابر نکردن.
19-  در حین سجده اندام های خودرا از بدن جدا نکردن (برای مردان)
20-  در وقت نماز به هر طرف دیدن و یا خودرا به کار های بیهوده مانند، درست کردن لباس، دست زدن به ریش، سر و یا غیره مصروف کردن و یا با انگشتان صدا كردن.
21-  در وقت نماز به سوی آسمان دیدن.
22-   در وقت عطسه و سرفه دست را بر بینی و یا دهن نه گرفتن.
23-  پیش از ادای نماز جماعت، پیاز، سیر و یا چیزی های دیگر که عادتاً بوی آنها خوشایند نیست خوردن.
24-  از عطر بسیار تیز استفاده کردن که سبب آزار و اذیت دیگران شود.
25-  در وقت جماعت تلیفون را خاموش نکردن، زنگ بلند را گذاشتن و یا به آواز بلند صحبت کردن که سبب مخشوش شدن اذهان دیگران گردد.
26-  بعد از اینکه امام سلام داد عاجل برخاستن و پیش روی دیگر نماز گذاران تیر و بیر شدن.
27-  بعد از نماز سنت پابندی والتزام به دعای اجتماعی.
28-   به عاجزی دعا نکردن و در آن عجله نمودن.
29-  نخواندن اذکار مسنون بعد از نماز.
30-  به احتیاط و اطمینان نماز نخواندن.
31-  بعد از نماز فرض سنت را در جای ادا کردن که سبب اذیت دیگران شود و یا سبب بندشدن راه بیرون رفتن از مسجد گردد.
32-  در داخل مسجد حرف زدن بیجای، یا تلاوت قرآنکریم را به آواز بلند که سبب اذیت افراد نماز گذار شود.
33-  نیت، قرائت و یا تسبیحات نماز را به آواز بلند خواندن.
34-  آوردن اطفال به داخل مسجد و در آنجا آنها را به حال خود رها کردن.
35-   بدون عذر با لباس کثیف به مسجد رفتن که سبب کثیف شدن فرش مسجد شود.
36-  در مسجد به سوی نماز گذاران به دقت، چند بار دیدن و یا چشم جنگی کردن خاصتا به افراد که در آن منطقه نابلد و یا مهمان هستند.
37-  امر به معروف و نهی از منکر نکردن.
38-  به حکمت و طریقه احسن دعوت نکردن.
39-  در وقت دیدن منکرات به علجه اقدام کردن، اصلاح  و ابعاد منفی آنرا در نظر نگرفتن.
40-  پیش از وقت جماعت و یا بعد از آن در صحن مسجد نشتن، خنده، مجلس و مزاحمت کردن.
41-  د وقت خطبه نماز جمعه ،صحبت کردن و یا سلام دادن.
42-  در وقت خطبه نماز جمعه، نماز سنت و یا نوافل خواندن.
43-  به روز جمعه قصداً ناوقت به مسجد رفتن که سبب فوت خطبه شود.
44-  در وقت وضو بیشتر از سه بار هر اندام را شستن.
45-  در وقت وضو آب بیشتر مصرف کردن و اسراف در آن.
46-  در وقت گرفتن وضو عجله کردن که سبب خشک ماندن اندام شود و یا طوری به آن آب نرسد که تا پایان وضو خشک شود.
47-  در وقت وضو به فشار آب انداختن که سبب آزار و اذیت دیگران شود و نظافت را مراعات نکردن.
48-  صحبت کردن بی ضرورت در وقت وضو.
49-  مسح کردن با دو انگشت طوری که با انگشتان دیگر دستمال و یا لونگی را گرفتن.
50-  مسواک استفاده نکردن، خاصتاً افراد که بوی دهن دارد، سگریت و یا مواد دیگر مصرف کردن.

بالا