تازه ترين
مقالات بیشتر از (زن خوشبخت)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
حجاب، زيور وزيبايي زن مسلمان!
  تعليم الاسلام
  October 4, 2017
   0

نويسنده: صالحه صالح - فراهي

ای زن به توازفاطمه اینگونه خطاب است

 ارزنـده ترین زینت زن حفظ حجاب است

   فرمان خـــدا، قول نبي، نص كتاب است  

از بهــــرزنان افضـل طاعات حجاب است

حجاب یکی ازاوامرپروردگار وازدستورات پیامبراسلام صلي الله عليه وسلم میباشد خداوند متعال درقرآن کریم تمام امت رامكلف گردانيده وحجاب راحکم عام بیان فرموده است چنانچه میفرماید(یاایهاالنبی قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین ید نین علیهن من جلابیبهن.[ سورة الاحزاب59] ترجمه:ای پیامبربه زنان ودختران خود وزنان مومنین بگوکه خود رادرچادرهای خود بپوشند:این فرموده الله متعال روشنترین دستوردرزمینه حجاب است :(جلابیب)جمع جلباب است وجلباب به چادرگفته می شود که سرتاپای زن رابپوشاند پس قرآن کریم نه تنها دستورچادرپوشیدن راداده بلکه لفظ یُدْنِیْنَ را هم آورده یعنی اینکه آن چادر درپیش روی زن آویزان باشد تاچهره اونمایان نشود.

پس ای خرد مندان چه پیام وحکمی روشنترازاین دستوروجود دارد؟ آری حجاب تنهاپوشش لباس نیست بلکه همراه باآن عبارت ازعفت وپاک دامنی برای حفاظت ازحریم وآبروی انسانیت است.

حکم حجاب درقرآن واحادیث بیان شده است ازواج مطهرات وزنان صحابه رضي الله عنهم به آن عمل کردند حالا غربیان وغرب زدگان این تبلیغات مسموم رابه راه انداخته که مسلمانان به زنان خود ظلم می کنند آنان رادرخانه زندان کرده اند به چهره آنان نقاب انداخته اند وآنان رابه صورت یک فلم کارتونکی درآورده اند.

حالا سوال این جاست که آیا مسلمانان به زن ظلم کرده اند یاغربیان وغرب زدگان که دم از حقوق زن می زند؟ جواب این سوال را هرانسان عاقل وصاحب بصیرت می داند.

ای انسانیت وای مسلمانان! عقل خودرابه کاربیندازید وبا چشم انصاف به جهان بنگرید.

آنانکه از زنان برای تبلیغات کالاهای تجارتی خود استفاده می کند ویک زن رابخاطرفروش یک دست لباس ویک کرم ویک شامپودرانظار عمومی درحال برهنه نمایش می دهندآيا این است حقوق زن؟.

آنانيکه زن رامانند یک دستمال قرارداده اند که هرکسی دست کثیف خود راباآن پاک کند وشهوات نفسانی خود رابرآورده کند آيا این است حقوق زن؟.

آنانيکه برهنگی وبی عفتی وبی حیایی وبی شرمی رافرهنگ وپیشرفت ومود می دانند آیامی توان به آنهاانسان گفت؟.

آنانکه زنان خود رابا دستان خود شان بالباس های تنگ وفشرده عریان ونيمه عریان دربازارهای وتفریگاها می چرخوانند :آیامی توان به آنهاباغیرت گفت؟.

آنانکه حجاب وحیاوعفت پاک دامنی رابی فرهنگی وعقب ماندگی وظلم برزن می دانند:آیامی توان به آنان عاقل گفت؟.

جواب این سوالها برهرانسان مسلمان وباغیرت روشن ونمایان است، واین موارد تنها نمونه ازظلم وبی عدالتی درحق زنان در ملل غرب وهمپيمانان آنهاست.

وهمچنين وضعیت زن قبل ازاسلام هم بهترازاین نبود آنانان دختران رازنده بگورمی کردند وبرآنهاهر نوع ظلم وستم راروا می دانستند ودخترداشتن راعیب وننگ می دانستند.

واما اسلام انسانهارابه نقطه فطری اعتدال رساند هرحق داری به حقش رسید وزن برای اولین بارفرصت مطالبه حقوق خویش رایافت اسلام درزمینه احقاق حقوق زن هیچ گونه چشم پوشی را جائزندانسته وتمام سرچشمهای ظلم وفساد راخشکانید.

آیامسلمان با اطاعت کردن ازپروردگارخود به زن ظلم می کند ؟ هرگزچنين نيست.

حجاب آرامش است وآن آرمشی راکه زنان پاک دامن وعفیف درحجاب احساس می کند  هیچ گاه درعریانی وبی حجابی احساس نمی کند مسلمان باید  معتقد باشد که روش پیامبر صلي الله عليه وسلم برحق است حالا هرکسی که می خواهد ماراتمسخرکند بکند، وهرکسی طعنه میزند بزند ما دراین راه ازطعنه هیچ طعنه زننده ای وازملامتي هیچ ملامت کننده ای نمی هراسیم، زیرا مسلمان وارث انبیااست وانبیااین چیزهارامتحمل شدند ما که ازآنهابهترنیستیم.

ای خواهرمسلمان تونیمی ازوجود جامعه هستی وقتی توازکفار مود وفیشن وبی حجابی راتقلید کنی وباچهره لخت وآرایشی درسرکها رفت آمد کنی فاسد می شوی ودرنتیجه جامعه وجوانان آنرانیزبه فساد می کشانی .

یکی ازموارد حجاب حفاظت ازنگاه است زیرا نگاه انسان دریچه قلب اوست ازهمین دریچه است که قلب انسان میزبان عشق های خانه مان سوز می شود وطبیعی است که اعضاء وجوارح انسان درجهت رسیدن به آن عشق، تابع قلب می شود به همین خاطردرتعالیم اسلامی حفاظت ازنگاه اهمیت زیادی پیدا کرده است زیراگاهی تنهابایک نگاه قلب انسان اسیرشده وزنده گی اودگرگون می شود.

کارشناسان مسائل جنسی چشم راقاصدک شهوت لقب داده است ازهمین رو است که اسلام نگاه به زن بیگانه را زنای چشم قرارداده وآن رامنع کرده است،پس عامل بروزفساد درجامعه بی حجابی وتقلیدازغربیان است.

خواهران وبرادران مومن! حجاب یک امرالهی است که خداوند متعال بخاطرعفیف شدن وگرانبهاشدن هردونوع انسان یعنی رجال ونساء فرض قرارداده است این وجیبه الهی باعث میشود تاکه کانون گرم خانوادها مستحکمترشود.

امروزه مامی بینیم که سیلاب خانه مان سوزفساد اخلاقی وضد دینی بالای جامعه مایورش آورده وبخصوص این معضل بزرگ دامن گیرنسل جوان ماشده است.

جامعه ای که زنان آن ملبس به یونیفورم حجاب اسلامی باشند یقینا ازتمام گزندهاوآفات اجتماعی درامان می باشد.

چه زیبا گفته اند حجاب تنها آلبوم عکس است که زن عفیفه عفت وارزش والای زن بودن خود رادرآن حراست می کند :رسول معظم اسلام(ص)می فرماید: إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.[مسندالبزار2061] ترجمه:همانا زن عورت است زمانیکه (ازخانه )بیرون شود روی می کند به آن شیطان، نزدیکترین زن به خدا آن زنی است که دروسط خانه خود باشد.

خواهرم! حجاب توتنها سنگرمستحکم درمقابله تمام حوادث اجتماعی می باشد پس حافظ این سنگرباش.

زن مومن

                     ای زن مـــومــن خــــدارایادکن                     

دردل شــبهاکمــی فـــریاد کن

                  تابه کی درغفلت وهم سادگی                  

بهـــردنیا مــــردن ودل داده گی

                  اسوه ای زنهای عالم نام توست                   

خانه ای دل روشن ازایام توست

                   یکـــه تاز راه ایـــــمان بـــوده ای                   

درد امــــت راتــــودرمان بوده ای

                   ســـردی چشمان امت ازتــوبود                   

غیــــرت واکمال عــــزت ازتوبود

                    ســر فــراز ازنام تـومردان شدند                    

کافــــران از مجد توحیران شدند

                    دامـــن تـو مهد مردان خداست                   

درس مهرت عالمان راآشناست

                   پـــرورش دادی محبان خــــــدا                  

کـــــرده دنیا را مــقامت روشنا

 

بالا